Практикум з фізики для медичних вузів, Хітун ВА, Скляревіч ВВ, Гофман ІА, Юр'єв МА, 1972 рік, з

Автор (и): Хітун В.А., Скляревіч В.В., Гофман І.А., Юр'єв М.А. Формат файлу: DJVU, 360 стор, 1972 р.
Опис:

Практикум містить описи близько 40 лабораторних робіт, підібраних відповідно до програми, затвердженої для медичних вузів. Викладу робіт передує вступна глава (обчислення похибок, побудова графіків, методика найпростіших вимірювань). Порядку виконання кожної роботи та опису апаратури предпослано теоретичне введення.
У відповідності з побажаннями ряду мед. вузів в практикум введені нові роботи (визначення в'язкості по Стокса, поверхневого натягу по Ребиндера, довжини хвилі дифракційними гратами і ін), багато роботи піддалися докорінної переробки, збільшено число завдань. Дане видання значно наближене до потреб і можливостей різних медичних вузів країни.

Зміст:

Передмова

Введення
§ 1. Похибки вимірювань та їх джерела
§ 2. Знаходження чисельного значення вимірюваної величини, найбільш близького до істинного, і меж, в яких може бути укладена істинне значення (при прямих багатократних вимірах)
§ 3. Приклад обробки результатів багаторазових спостережень
§ 4. Обчислення абсолютних і відносних похибок, у випадках, коли шукана величина є функція декількох вимірюваних величин (при непрямих вимірюваннях)
§ 5. Приклад обчислення похибок при непрямих вимірюваннях (для величин, що є функцією декількох вимірюваних величин). Розумна точність обчислення результатів досвіду
§ 6. Побудова графіків та визначення похибок по ним
§ 7. Про практику фізичних вимірі

Робота 1. Точне зважування
1. Пристрій аналітичних терезів і поводження з ними Виконання роботи
2. Демпферні ваги і робота з ними
Виконання роботи

Робота 2. Визначення густини твердих тіл і рідин
1. Визначення густини твердих тіл правильної геометричної форми
Виконання роботи
2 Визначення щільності рідини за допомогою ареометра
3. Визначає густину рідких і твердих тіл за допомогою пікнометра
Виконання роботи
Визначення щільності рідини
Визначення густини твердих тіл

Робота 3. Визначення атмосферного тиску і вологості повітря
1. Визначення атмосферного тиску за допомогою ртутного барометра
Станційний чашковий барометр
Виконання роботи
2. Визначення вологості повітря за допомогою психрометра Виконання роботи
3. Визначення вологості повітря за допомогою конденсаційного гігрометра
Виконання роботи

Робота 4. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя (в'язкості) рідини за допомогою капілярного віскозиметра і віскозиметра ВК-4
1. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини за допомогою капілярного віскозиметра
Капілярний віскозиметр і робота з ним
Виконання роботи
2. Визначення коефіцієнта в'язкості крові за допомогою віскозиметра ВК-4
Виконання роботи

Робота 5. Вимірювання коефіцієнта внутрішнього тертя рідини за методом падаючої кульки
Виконання роботи

Робота 6. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини за методом відриву крапель
Сталагмометр і робота з ним
Виконання роботи

Робота 7. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу за методом відриву кільця за допомогою торзіонних ваг
Торзіонних ваги
Виконання роботи

Робота 8. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу за методом вимірювання максимального тиску в бульбашці повітря (метод Ребіндера)
Опис:установки
Виконання роботи

Робота 9. Визначення швидкості руху рідини або газу по горизонтальній трубці
Виконання роботи
Визначення швидкості руху води
Визначення швидкості руху повітря

Робота 10. Визначення питомої теплоти пароутворення для води
Виконання роботи

Робота 11. Визначення теплопровідності матеріалів
Установка для визначення теплопровідності
Виконання роботи

Робота 12. Вивчення гармонійного коливання за допомогою пружинного маятника і кімограф
Опис:установки
Виконання роботи
Визначення періоду коливання вільного маятника Т, коефіцієнта пружності К і максимальної пружної сили fмакс
Визначення логарифмічного декремента та коефіцієнта загасання

Робота 13. Визначення області чутності за допомогою звукового генератора методом порогів
Виконання роботи

Робота 14. Дослідження процесу заряду конденсатора через опір (визначення постійної часу ланцюга)
Виконання роботи

Робота 15. Вимірювання опору провідників за допомогою моста Уітстона
Виконання роботи
Робота з лінійним мостом
Технічні містки Уитстона

Робота 16. Градуювання термопари і її застосування для вимірювання температури
Виконання роботи
Градуювання термопари і визначення її чутливості
Визначення температури затвердіння

Робота 17. Градуювання термістора н визначення температури затвердіння речовини
Градуювання термістора
Виконання роботи

Робота 18. Визначення електрорухомий сил за способом компенсації
Виконання роботи
Зміна е.р.с. випробуваного елемента шляхом порівняння її з е.р.с. нормального елемента
Вимірювання е.р.с. за допомогою потенціометра з безпосереднім відліком
Вимірювання е.р.с. за допомогою потенціометра П-4

Робота 19. Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра. Градуювання омметра
Виконання роботи
Шунтування амперметра
Підбір додаткового опору до вольтметра
Градуювання омметра

Робота 20. Вивчення колі змінного струму
Виконання роботи
Визначення індуктивного опору та індуктивності котушки
Визначення ємнісного опору і ємності конденсатора
Визначення потужності і різниці фаз між струмом і напругою в колі змінного струму

Робота 21. Електронна лампа
Виконання роботи
Отримання сіткових характеристик тріода
Побудова динамічної характеристики

Робота 22. Вивчення лампового підсилювача
Виконання роботи
Визначення коефіцієнта посилення
Вивчення причин деяких спотворень за допомогою осцилографа
Вивчення частотної характеристики каскаду і вплив на неї вхідний (перехідної) ємності

Робота 23. Вивчення напівпровідникового підсилювального тріода
Виконання роботи

Робота 24. Електронно-променева трубка
Виконання роботи
Визначення чутливості ЕПТ
Отримання періодичної розгортки на ЕПТ

Робота 25. Катодний осцилограф
Виконання роботи
Вимірювання напруги і струмів за допомогою осцилографа
Вивчення форми періодичних напруг і імпульсів, вимірювання їх амплітуди, частоти і тривалості

Робота 26. Вивчення електрокардіографа
Виконання роботи
Зйомка і вимір електрокардіограми
Вивчення простих артефактів при реєстрації ЕКГ
Оцінка технічних характеристик кардіографа по мілівольт
Отримання частотної характеристики електрокардіографа

Робота 27. Вивчення лампового генератора незатухаючих коливань і вимірювання частоти за методом резонансу
Установка з індуктивним зв'язком. Вимірювання частоти
Виконання роботи

Робота 28. Апарат ультрависокочастотної терапії і робота з ним
Виконання роботи
Вивчення розподілу високочастотного електричного поля апарату УВЧ
Вивчення нагрівання електролітів і діелектриків в електричному полі високої частоти за допомогою апарату УВЧ

Робота 29. Вивчення мікроскопа на навчальній моделі
Виконання роботи
Визначення збільшення об'єктиву
Визначення кутового збільшення окуляра
Визначення загального збільшення мікроскопа

Робота 30. Визначення числової апертури об'єктиву мікроскопа і корисного збільшення мікроскопа
Виконання роботи

Робота 31. Застосування селенового фотоелемента для вимірювання освітленості і визначення його чутливості
Виконання роботи
Градуювання фотоелемента
Вимірювання освітленості за допомогою проградуйована фотоелемента
Визначення інтегральної чутливості фотоелемента

Робота 32. Визначення довжини хвилі за допомогою дифракційної решітки
Гоніометр і робота з ним
Виконання роботи

Робота 33. Градуювання спектроскопа і визначення довжин хвиль спектральних ліній
Пристрій спектроскопа
Виконання роботи
Градуювання спектроскопа
Визначення довжин хвиль невідомих ліній в спектрі випускання
Спостереження спектрів поглинання

Робота 34. Фотоелектричні способи визначення концентрації забарвлених розчинів
1. Визначення концентрації розчину за допомогою найпростішого фотоелектроколориметри
Виконання роботи
2. Визначення концентрації розчину за допомогою фотоелектроколориметри ФЕК
Пристрій фотоелектроколориметри ФЕК
Виконання роботи

Робота 35. Визначення концентрації забарвлених розчинів і вивчення спектрів поглинання за допомогою фотометра Пульфріха
Пристрій фотометра Пульфріха
Виконання роботи
Визначення концентрації розчинів за допомогою фотометра Пульфріха
Вивчення спектрів поглинання забарвлених розчинів за допомогою фотометра Пульфріха
Робота 36. Визначення показника заломлення рідин за допомогою рефрактометра
Пристрій рефрактометра типу РЛ
Виконання роботи

Робота 37. Визначення концентрації цукру при допомозі цукрометра
Медичний Цукрометри СМ і робота з ним
Виконання роботи
Визначення концентрації розчину виноградного цукру (глюкоза)
Визначення питомої постійної обертання фруктози

Робота 38. Рентгенівська установка і робота на ній
Рентгенівські установки
Виконання роботи
Порівняння поглинання рентгенівських променів в міді і алюмінії
Вивчення залежності ослаблення рентгенівського випромінювання від товщини захисту
Вивчення залежності потужності дози рентгенівського випромінювання від сили струму в трубці і від напруги на ній
Робота з комплектом дозиметрів індивідуального контролю (КІД)

Робота 39. Визначення активності радіоактивних препаратів за допомогою іонізаційної камери і електрометрії
Пристрій електрометрії СГ-2М і робота з ним
Визначення активності препаратів
Виконання роботи

Робота 40. Лічильники часток і квантів
1. Газорозрядні лічильники
Апаратура
Виконання роботи
Вивчення пристрою і роботи лічильників та деяких особливостей явища радіоактивності
Визначення лічильної характеристики лічильника і вимір активності препарату відносним методом
Вивчення флуктуації швидкості рахунку при вимірюванні фону
2. Сцинтиляційні лічильники
Визначення енергії альфа-частинки по її пробіжу за допомогою сцинтиляційного лічильника

Робота 41. Вивчення лічильної установки і робота на ній
Підготовка рахункових установок до дії і роботі на них
Виконання роботи
Вимірювання активності препарату відносним методом
Отримання лічильної характеристики і визначення плато
Визначення лінійного коефіцієнта ослаблення гамма і бета-випромінювань в металах
Визначення ефективності лічильника для гамма-випромінювання за допомогою лічильної установки
Визначення активності гама-препарату

Додатки
Опис:файлу
Файл: 11853_praktikum-po-fizike-dlya-medicinskih-vuzov.zip
Розмір файлу: 4.09 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}