• Головна
  • Книги
  • Біофізика
  • Медична та біологічна фізика Підручник для вузів, Ремізов АН, Максін АГ, Потапенко АЯ, 2003 рік

Медична та біологічна фізика Підручник для вузів, Ремізов АН, Максін АГ, Потапенко АЯ, 2003 рік

Автор (и): Ремізов А.М., Максін А.Г., Потапенко А.Я. Формат файлу: DJVU, 560 стр., 2003 г.
Опис:

Даний підручник є частиною навчального комплекту, що включає також два навчальних посібника: «Збірник завдань з медичної та біологічної фізики» А. Н. Ремізова і А. Г. Максін і «Керівництво до лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики» М. Є. Блохіною , І. А. Ессауловой і Г. В. Мансурова. Комплект відповідає чинній програмі курсу медичної і біологічної фізики для студентів медичних спеціальностей.
Відмінна особливість підручника - поєднання фундаментальності викладу загальнофізичної відомостей з чіткою медико-біологічної спрямованістю. Поряд з матеріалом з фізики і біофізики викладаються елементи теорії ймовірностей і математичної статистики, питання медичної метрології та електроніки, основи фотомедицини, дозиметрії та ін, наводяться відомості про фізичних методах діагностики та лікування. Зміст: книги значно оновлено у порівнянні з її третім виданням (1999 р.) у відповідності з сучасними вимогами.
Для студентів і викладачів медичних вузів, а також студентів сільськогосподарських вузів та біологічних факультетів університетів і педагогічних вузів.

Зміст:

Передмова
Введення

РОЗДІЛ 1. Метрологія. Теорія ймовірностей і математична статистика

ГЛАВА 1. Введення в метрологію
§ 1.1. Основні проблеми і поняття метрології
§ 1.2. Метрологічне забезпечення
§ 1.3. Медична метрологія. Специфіка медико-біологічних вимірювань
§ 1.4. Фізичні вимірювання в біології та медицині

ГЛАВА 2. Теорія ймовірностей
§ 2.1. Випадкова подія. Ймовірність
§ 2.2. Випадкова величина. Закон розподілу. Числові характеристики
§ 2.3. Нормальний закон розподілу
§ 2.4. Розподілу Максвелла і Больцмана

РОЗДІЛ 3. Математична статистика
§ 3.1. Основні поняття математичної статистики
§ 3.2. Оцінка параметрів генеральної сукупності за її вибіркою
§ 3.3. Перевірка гіпотез
§ 3.4. Кореляційна залежність. Рівняння регресії

РОЗДІЛ 2. Механіка. Акустика

ГЛАВА 4. Деякі питання біомеханіки
§ 4.1. Механічна робота людини. Ергометри
§ 4.2. Деякі особливості поведінки людини при перевантаженнях і невагомості
§ 4.3. Вестибулярний апарат як інерціальна система орієнтації

ГЛАВА 5 Механічні коливання і хвилі
§ 5.1. Вільні механічні коливання (незатухаючі і затухаючі)
§ 5.2. Кінетична і потенційна енергії коливального руху
§ 5.3. Додавання гармонічних коливань
§ 5.4. Складне коливання і його гармонійний спектр
§ 5.5. Вимушені коливання. Резонанс
§ 5.6. Автоколивання
§ 5.7. Рівняння механічної хвилі
§ 5.8. Потік енергії і інтенсивність хвилі
§ 5.9. Ударні хвилі
§ 5.10. Ефект Доплера

ГЛАВА 6. Акустика
§ 6.1. Природа звуку і його фізичні характеристики
§ 6.2. Характеристики слухового відчуття. Поняття про аудіометрії
§ 6.3. Фізичні основи звукових методів дослідження в клініці
§ 6.4. Хвильовий опір. Відображення звукових хвиль. Реверберація
§ 6.5. Фізика слуху
§ 6.6. Ультразвук та його застосування в медицині
§ 6.7. Інфразвук
§ 6.8. Вібрації

ГЛАВА 7. Перебіг і властивості рідин
§ 7.1. В'язкість рідини. Рівняння Ньютона. Ньютонівські і неньютонівські рідини
§ 7.2. Течія в'язкої рідини по трубах. Формула Пуазейля
§ 7.3. Рух тіл у в'язкій рідині. Закон Стокса
§ 7.4. Методи визначення в'язкості рідини. Клінічний метод визначення в'язкості крові
§ 7.5. Турбулентний плин. Число Рейнольдса
§ 7.6. Особливості молекулярної будови рідин
§ 7.7. Поверхневий натяг
§ 7.8. Змочування і несмачіванія. Капілярні явища

ГЛАВА 8. Механічні властивості твердих тіл і біологічних тканин
§ 8.1. Кристалічні та аморфні тіла. Полімери й біополімери
§ 8.2. Рідкі кристали
§ 8.3. Механічні властивості твердих тіл
§ 8.4. Механічні властивості біологічних тканин

ГЛАВА 9. Фізичні питання гемодинаміки
§ 9.1. Моделі кровообігу
§ 9.2. Пульсова хвиля
§ 9.3. Робота і потужність серця. Апарат штучного кровообігу
§ 9.4. Фізичні основи клінічного методу вимірювання тиску крові
§ 9.5. Визначення швидкості кровотоку

РОЗДІЛ 3. Термодинаміка. Фізичні процеси в біологічних мембранах

ГЛАВА 10. Термодинаміка
§ 10.1. Основні поняття термодинаміки. Перший початок термодинаміки
§ 10.2. Другий початок термодинаміки. Ентропія
§ 10.3. Стаціонарний стан. Принцип мінімуму виробництва ентропії
§ 10.4. Організм як відкрита система
§ 10.5. Термометрія і калориметрія
§ 10.6. Фізичні властивості нагрітих і холодних середовищ, які використовуються для лікування. Застосування низьких температур в медицині

ГЛАВА 11. Фізичні процеси в біологічних мембранах
§ 11.1. Будова та моделі мембран
§ 11.2. Деякі фізичні властивості і параметри мембран
§ 11.3. Перенесення молекул (атомів) через мембрани. Рівняння Фіка
§ 11.4. Рівняння Нернста-Планка. Перенесення іонів через мембрани
§ 11.5. Різновиди пасивного перенесення молекул і іонів через мембрани
§ 11.6. Активний транспорт. Досвід Уссінга
§ 11.7. Рівноважний і стаціонарний мембранні потенціали. Потенціал спокою
§ 11.8. Потенціал дії і його поширення
§ 11.9. Активно-збудливі середовища. Автоволнових процеси в серцевому м'язі

РОЗДІЛ 4. Електродинаміка

ГЛАВА 12. Електричне поле
§ 12.1. Напруженість і потенціал - характеристики електричного поля
§ 12.2. Електричний диполь
§ 12.3. Поняття про мультиполів
§ 12.4. Дипольний електричний генератор (струмовий диполь)
§ 12.5. Фізичні основи електрокардіографії
§ 12.6. Діелектрики в електричному полі
§ 12.7. П'єзоелектричний ефект
§ 12.8. Енергія електричного поля
§ 12.9. Електропровідність електролітів
§ 12.10. Електропровідність біологічних тканин і рідин при постійному струмі
§ 12.11. Електричний розряд в газах. Аероіони і їх лікувально-профілактичну дію

ГЛАВА 13. Магнітне поле
§ 13.1. Основні характеристики магнітного поля
§ 13.2. Закон Ампера
§ 13.3. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца
§ 13.4. Магнітні властивості речовини
§ 13.5. Магнітні властивості тканин організму. Поняття про біомагнетізма і магнітобіології

ГЛАВА 14. Електромагнітні коливання і хвилі
§ 14.1. Вільні електромагнітні коливання
§ 14.2. Змінний струм
§ 14.3. Повний опір в ланцюзі змінного струму. Резонанс напруг
§ 14.4. Імпеданс тканин організму. Дисперсія імпедансу. Фізичні основи реографії
§ 14.5. Електричний імпульс і імпульсний струм
§ 14.6. Електромагнітні хвилі
§ 14.7. Шкала електромагнітних хвиль. Класифікація частотних інтервалів, прийнята в медицині

ГЛАВА 15. Фізичні процеси в тканинах при дії струмом і електромагнітними полями
§ 15.1. Первинне дію постійного струму на тканини організму. Гальванізація. Електрофорез лікарських речовин
§ 15.2. Вплив змінними (імпульсними) струмами
§ 15.3. Вплив змінним магнітним полем
§ 15.4. Вплив змінним електричним полем
§ 15.5. Вплив електромагнітними хвилями

РОЗДІЛ 5. Медична електроніка
ГЛАВА 16. Зміст: електроніки. Електробезпека. Надійність медичної електронної апаратури
§ 16.1. Загальна та медична електроніка. Основні групи медичних електронних приладів і апаратів
§ 16.2. Електробезпека медичної апаратури
§ 16.3. Надійність медичної апаратури

ГЛАВА 17. Система отримання медико-біологічної інформації
§ 17.1. Структурна схема знімання, передачі і реєстрації медико-біологічної інформації
§ 17.2. Електроди для знімання біоелектричного сигналу
§ 17.3. Датчики медико-біологічної інформації
§ 17.4. Передача сигналу. Радіотелеметрія
§ 17.5. Аналогові реєструючі пристрої
§ 17.6. Принцип роботи медичних приладів, що реєструють біопотенціали

ГЛАВА 18. Підсилювачі і генератори та їх можливі використання в медичній апаратурі
§ 18.1. Коефіцієнт підсилення підсилювача
§ 18.2. Амплітудна характеристика підсилювача. Нелінійні спотворення
§ 18.3. Частотна характеристика підсилювача. Лінійні спотворення
§ 18.4. Посилення біоелектричних сигналів
§ 18.5. Різні види електронних генераторів. Генератор імпульсних коливань на неонової лампі
§ 18.6. Електронні стимулятори. Низькочастотна фізіотерапевтична електронна апаратура
§ 18.7. Високочастотна фізіотерапевтична електронна апаратура. Апарати електрохірургії
§ 18.8. Електронний осцилограф

РОЗДІЛ 6. Оптика

ГЛАВА 19. Інтерференція і дифракція світла. Голографія
§ 19.1. Когерентні джерела світла. Умови для найбільшого посилення й ослаблення хвиль
§ 19.2. Інтерференція світла в тонких пластинках (плівках). Просвітлення оптики
§ 19.3. Інтерферометри та їх застосування. Поняття про інтерференційної мікроскопії
§ 19.4. Принцип Гюйгенса-Френеля
§ 19.5. Дифракція на щілині в паралельних променях
§ 19.6. Дифракційна решітка. Дифракційний спектр
§ 19.7. Основи рентгеноструктурного аналізу
§ 19.8. Поняття про голографії і її можливе застосування в медицині

ГЛАВА 20. Поляризація світла
§ 20.1. Світло природний і поляризований. Закон Малюса
§ 20.2. Поляризація світла при віддзеркаленні і заломленні на межі двох діелектриків
§ 20.3. Поляризація світла при подвійному променезаломлення
§ 20.4. Обертання площини поляризації. Поляриметрія
§ 20.5. Дослідження біологічних тканин в поляризованому світлі

ГЛАВА 21. Геометрична оптика
§ 21.1. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики
§ 21.2. Аберації лінз
§ 21.3. Поняття про ідеальну центрованої оптичної системі
§ 21.4. Оптична система ока і деякі її особливості
§ 21.5. Недоліки оптичної системи ока і їх компенсація
§ 21.6. Лупа
§ 21.7. Оптична система і пристрій мікроскопа
§ 21.8. Роздільна здатність і корисне збільшення мікроскопа. Поняття про теорії Аббе
§ 21.9. Деякі спеціальні прийоми оптичної мікроскопії
§ 21.10. Волоконна оптика та її використання в оптичних пристроях

ГЛАВА 22. Теплове випромінювання тіл
§ 22.1. Характеристики теплового випромінювання. Чорне тіло
§ 22.2. Закон Кірхгофа
§ 22.3. Закони випромінювання чорного тіла
§ 22.4. Випромінювання Сонця. Джерела теплового випромінювання, застосовувані для лікувальних цілей
§ 22.5. Тепловіддача організму. Поняття про термографії
§ 22.6. Інфрачервоне випромінювання і його застосування в медицині
§ 22.7. Ультрафіолетове випромінювання і його застосування в медицині
§ 22.8. Організм як джерело фізичних полів

РОЗДІЛ 7. фізика атомів і молекул. Елементи квантової біофізики

ГЛАВА 23. Хвильові властивості частинок. Елементи квантової механіки
§ 23.1. Гіпотеза де Бройля. Досліди по дифракції електронів та інших частинок
§ 23.2. Електронний мікроскоп. Поняття про електронну оптиці
§ 23.3. Хвильова функція і її фізичний Зміст:
§ 23.4. Співвідношення невизначеностей
§ 23.5. Рівняння Шредінгера. Електрон в потенційній ямі
§ 23.6. Застосування рівняння Шредінгера до атома водню. Квантові числа
§ 23.7. Поняття про теорії Бора
§ 23.8. Електронні оболонки складних атомів
§ 23.9. Енергетичні рівні молекул

ГЛАВА 24. Випромінювання і поглинання енергії атомами і молекулами
§ 24.1. Поглинання світла
§ 24.2. Розсіяння світла
§ 24.3. Оптичні атомні спектри
§ 24.4. Молекулярні спектри
§ 24.5. Різні види люмінесценції
§ 24.6. Фотолюмінесценція
§ 24.7. Хемілюмінесценція
§ 24.8. Лазери і їх застосування в медицині
§ 24.9. Фотобіологічні процеси. Поняття про фотобиологии і фотомедицина
§ 24.10. Біофізичні основи зорової рецепції

ГЛАВА 25. Магнітний резонанс
§ 25.1. Розщеплення енергетичних рівнів атомів в магнітному полі
§ 25.2. Електронний парамагнітний резонанс і його медико-біологічні застосування
§ 25.3. Ядерний магнітний резонанс. ЯМР-інтроскопія (магніто-резонансна томографія)

РОЗДІЛ 8. Іонізуючі випромінювання. Основи дозиметрії

ГЛАВА 26. Рентгенівське випромінювання
§ 26.1. Пристрій рентгенівської трубки. Гальмівне рентгенівське випромінювання
§ 26.2. Характеристичне рентгенівське випромінювання. Атомні рентгенівські спектри
§ 26.3. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною
§ 26.4. Фізичні основи застосування рентгенівського випромінювання в медицині

ГЛАВА 27. Радіоактивність. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною
§ 27.1. Радіоактивність
§ 27.2. Основний закон радіоактивного розпаду. Активність
§ 27.3. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною
§ 27.4. Фізичні основи дії іонізуючих випромінювань на організм
§ 27.5. Детектори іонізуючих випромінювань
§ 27.6. Використання радіонуклідів і нейтронів в медицині
§ 27.7. Прискорювачі заряджених часток і їх використання в медицині

ГЛАВА 28. Елементи дозиметрії іонізуючих випромінювань
§ 28.1. Доза випромінювання й експозиційна доза. Потужність дози
§ 28.2. Кількісна оцінка біологічної дії іонізуючого випромінювання. Еквівалентна доза
§ 28.3. Дозиметричні прилади
§ 28.4. Захист від іонізуючого випромінювання

Висновок
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11854_medicinskaya-i-biologicheskaya-fizika-uchebnik-dlya.zip
Розмір файлу: 4.65 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}