Генетична інженерія, Щелкунов СН, 2004 рік, скачати книгу

Автор (и): Щелкунов С.Н. Формат файлу: DJVU, 496 стор, 2004 р.
Опис:

Перше вітчизняне навчально-довідковий посібник, в якому детально і дохідливо розглянуті основні поняття і методи генетичної інженерії. У книзі на великому числі прикладів дан критичний аналіз підходів до клонування і експресії чужорідних генів в клітинах грамнегативних і грампозитивних бактерій, дріжджах і клітинах вищих еукаріот Посібник підготовлено на основі лекцій, читаних автором в Новосибірському державному університеті з 1980 р.
У нове видання введені розділи, присвячені трансгенним тваринам і рослинам, сучасним підходам до створення ефективних противірусних вакцин, значно доповнені розділи по білкової інженерії, розшифровці нуклеотидних послідовностей ДНК, використанню полімеразної ланцюгової реакції в фундаментальних і прикладних дослідженнях.
Велике число малюнків і таблиць значно полегшують розуміння досить складного матеріалу. У кожній главі наведено список літератури.
Видання розраховане на студентів, аспірантів і викладачів біологічних і хімічних факультетів вузів, а також наукових співробітників, що працюють в галузі молекулярної біології, генетики, біохімії, мікробіології і біотехнології.

Зміст:

Передмова

Глава 1. Загальні принципи і методи генетичної інженерії
1.1. Будова та властивості молекули ДНК
1.2. Ферменти генетичної інженерії
1.2.1. Рестріктази
1.2.2. ДНК-лігаза
1.2.3. ДНК-полімераза I E. coli
1.2.4. Зворотній транскриптаза
1.2.5. Нуклеази Bal31
1.2.6. Кінцева дезоксінуклеотідов-трансфераза
1.2.7. Полі (А)-полімераза E. coli
1.3. Методи конструювання гібридних молекул ДНК in vitro
1.3.1. Коннекторний метод
1.3.2. Рестріктазного-лігазная метод
1.4. Векторні молекули ДНК
1.5. Введення молекул ДНК в клітини
1.6. Методи відбору гібридних клонів
1.6.1. Фенотипова селекція
1.6.2. Гібридизація нуклеїнових кислот in situ
1.6.3. Функціональна комплементації
1.6.4. Радіоіммуноаналіз білків in situ
1.7. Розшифровка нуклеотидної послідовності фрагментів ДНК
1.7.1. «Плюс-мінус»-метод
1.7.2. Метод Сенгера
1.7.3. Метод Максама-Гілберта
1.7.4. Автоматичне секвенування ДНК
1.7.5. Бази даних нуклеотидних та амінокислотних послідовностей
1.7.6. Геномні проекти
1.8. Ампліфікація послідовностей ДНК in vitro
1.8.1. Полімеразна ланцюгова реакція
1.8.2. Приклади використання ПЛР
1.9. Блот по Саузерн
1.10. Імуноблотінгу
1.11. Поділ електрофорезом гігантських молекул ДНК
1.12. Методи хіміко-ферментативного синтезу дволанцюжкових-фрагментів ДНК
1.12.1. Метод Корани
1.12.2. Конструювання ДНК-дуплексів з частково комплементарних полінуклеотидів
1.12.3. Конструювання штучних генів з наддовгих полінуклеотидів
1.12.4. Використання для синтезу генів полімеразної ланцюгової реакції

Глава 2. Векторна система грамнегативної бактерії Escherichia coli
2.1. Введення плазмідних та фагових молекул ДНК в клітини Е. coli
2.1.1. Будова клітинної стінки грамнегативних бактерій
2.1.2. Сферопласти
2.1.3. «Кальцієві» компетентні клітини
2.1.4. Електропорація
2.1.5. Упаковка ДНК фага лямбда в капсиди in vitro
2.2. Молекулярні вектори Е. coli
2.2.1. Клонуючі плазмідні вектори
2.2.2. Молекулярні вектори на основі ДНК фага лямбда
2.2.3. Косміди
2.2.4. Штучні бактеріальні хромосоми
2.2.5. Фазміди
2.2.6. Клонуючі вектори на основі ниткоподібних фагів
2.2.7. Фагміди
2.2.8. Векторні плазміди, що забезпечують прямий відбір гібридних ДНК
2.2.9. Вектори, що забезпечують експресію чужорідних генів в клітинах Е. coli
2.2.10. Вектори Є. coli9 детермінують секрецію чужорідних білків

Глава 3. Досягнення підвищеної продукції білків, кодованих генами, клонованими в клітинах Escherichia coli
3.1. Ефект дози гена при молекулярному клонуванні
3.2. Вплив ефективності транскрипції клонованих генів на рівень їх експресії
3.3. Підвищення ефективності трансляції матричних РНК
3.4. Стабілізація чужорідних мРНК і білків в клітинах Е. coli

Глава 4. Експресія клонованих еукаріотичних генів в клітинах Escherichia coli
4.1. Порівняльний аналіз організації та реалізації генетичної інформації у прокаріотів і еукаріотів
4.2. Експресія хромосомних еукаріотичних генів в клітинах Е. coli
4.3. Клонування ДНК-копій еукаріотичних матричних РНК та їх експресія в клітинах Е. coli
4.4. Експресія в Е. coli хіміко-ферментативно синтезованих ген-еквівалентів еукаріотичних поліпептидів

Глава 5. Конструювання штамів - продуцентів первинних метаболітів на основі Escherichia coli

Глава 6. Спрямований мутагенез молекул ДНК in vitro
6.1. Генно-інженерні делеції та вставки послідовностей ДНК
6.2. Статистичний мутагенез гібридних ДНК
6.3. Сегмент-спрямований мутагенез in vitro
6.4. Олігонуклеотиди-спрямований мутагенез in vitro

Глава 7. Білкова інженерія
7.1. Отримання нових форм білків олигонуклеотид-спрямованим мутагенезу
7.2. Вивчення доменної структури білків
7.3. Створення білків з гібридними властивостями
7.4. Іммунотоксіни
7.5. Фагів дисплей
7.5.1. Принцип методу
7.5.2. Дептідние Фагові бібліотеки
7.5.3. Фагів дисплей білків
7.5.4. Спрямована еволюція білків
7.5.5. Фагів дисплей антитіл

Глава 8. Стабільність гібридних молекул ДНК в клітинах Escherichia coli

Глава 9. Векторні системи грамнегативних бактерій, не відносяться до роду Escherichia
9.1. Плазміди широкого кола господарів
9.2. Молекулярні вектори на основі плазмід групи несумісності IncQ
9.3. Молекулярні вектори на основі плазмід групи несумісності IncP
9.4. Використання векторів широкого кола господарів для молекулярно-генетичних досліджень грамнегативних бактерій
9.5. Біфункціональних (човникові) векторні плазміди

Глава 10. Генно-інженерна система грампозитивних бактерій роду Bacillus
10.1. Введення молекул ДНК в клітини Bacillus
10.1.1. Будова клітинної стінки грампозитивних бактерій
10.1.2. Трансформація компетентних клітин
10.1.3. Універсальні методи введення плазмід
10.1.4. Трансфекція
10.2. Молекулярні вектори Bacillus
10.2.1. Клонуючі вектори на основі плазмід стафілококів і стрептококів
10.2.2. Вектори на основі плазмід Bacillus
10.2.3. Векторні плазміди, реплікується в В. subtilis і в E. coli
10.2.4. Векторна система секреції чужорідних білків із клітин Bacillus
10.2.5. Плазмідні інтегративні вектори
10.2.6. Фагові вектори
10.3. Експресія чужорідних генів в клітинах Bacillus
10.3.1. Особливості будови і експресії генів грампозитивних бактерій
10.3.2. Оптимізація експресії клонованих генів
10.4. Стабільність плазмід в клітинах В. subtilis

Глава 11. Генно-інженерні системи грампозитивних бактерій, не відносяться до роду Bacillus
11.1. Бактерії роду Streptococcus
11.2. Бактерії роду Streptomyces
11.3. Корінеформние бактерії
Деякі проблеми, що виникають при синтезі в бактеріях еукаріотичних білків

Глава 12. Генно-інженерна система дріжджів Saccharomyces cerevisiae
12.1. Генетична організація дріжджів-сахароміцетів
12.2. Плазміди S. cerevisiae
12.3. Плазмідна трансформація клітин дріжджів
12.4. Молекулярні вектори S. cerevisiae
12.4.1. Вектори інтеграції
12.4.2. Клонуючі вектори
12.4.3. Стабільні молекулярні вектори
12.4.4. Лінійні молекулярні вектори
12.5. Клонування генів в клітинах S. cerevisiae
12.5.1. Експресується векторні системи S. cerevisiae
12.5.2. Секреція чужорідних білків із клітин S. cerevisiae
12.5.3. Продукція чужорідних білків в S. cetevisiae
12.5.4. Двухгібрідная система дріжджів для ідентифікації білок-білкових взаємодій

Глава 13. Генетична інженерія культивованих клітин ссавців
13.1. Введення молекул ДНК в клітини ссавців
13.1.1. Введення вірусних ДНК
13.1.2. Введення плазмід і фрагментів ДНК
13.2. Стабільність гібридних молекул ДНК в культивованих клітинах ссавців
13.3. Генетична трансформація клітин ссавців
13.3.1. Генетична трансформація мутантних ліній
13.3.2. Котрансформація
13.3.3. Домінантні ампліфіціруемого маркери генетичної трансформації
13.3.4. Епісомние вектори генетичної трансформації
13.3.5 Регульована експресія цільових генів

Глава 14. Векторні системи на основі вірусів тварин
14.1. Вірус SV40 як молекулярний вектор
14.1.1. Структурно-функціональна організація генома SV40
14.1.2. Літичні вектори на основі ДНК вірусу SV40
14.1.3. Нелітіческіе епісомние вектори на основі генетичних елементів SV40
14.1.4. Трансформують вектори на основі S V40
14.1.5. Особливості експресії клонованих послідовностей у складі генома SV40
14.2. Молекулярні вектори на основі генома вірусу папіломи бика
14.3. Аденовіруси в якості молекулярних векторів
14.3.1. Молекулярно-генетична організація Ad2 і Ad5 людини
14.3.2. Конструювання гібридних аденовірусів
14.3.3. Рекомбінантні аденовірусні вакцини
14.3.4. Генна терапія
14.4. Молекулярні вектори на основі вірусів сімейства Herpesviridae
14.4.1. Конструювання in vivo гібридних вірусів простого герпесу
14.4.2. Розробка живих вакцин на основі герпесвірусів тварин
14.4.3. HSV-амплікон
14.4.4. Плазмідні вектори на основі елементів геному вірусу Епштейна-Барр
14.5. Експресується вектори на основі поксвирусов
14.5.1. Структура віріона і геному ортопоксвірусов
14.5.2. Конструювання гібридних вірусів осповакцини
14.5.3. Використання гібридних поксвирусов для вакцинації домашніх і диких тварин
14.6. Трансдукція генів за допомогою ретровірусів
14.6.1. Молекулярно-генетична організація ретровірусів
14.6.2. Ретровірусних молекулярні вектори
14.6.3. Генетична нестабільність гібридних ретровірусів
14.6.4. Ретровіруси в якості інструменту генної терапії

Глава 15. Віруси комах як вектори високоефективної експресії чужорідних генів
15.1. Молекулярно-генетична організація бакуловірусов
15.2. Клонування та експресія чужорідних генів у складі генома бакуловірусов
15.3. Спрощена система створення гібридних бакуловірусов Bac-to-Bac

Глава 16. Векторна система на основі транспозонів еукаріотів

Глава 17. Противірусні вакцини
17.1. Цільновіріонні вакцини
17.2. Вакцини на основі вірусних антигенів
17.3. Генно-інженерні полівалентні живі вакцини
17.4. ДНК-вакцини
17.5. Вакцини проти вірусу імунодефіциту людини
17.5.1. Пандемія СНІДу
17.5.2. Тестування HIV-інфекції
17.5.3. Стадії розвитку HIV-інфекції
17.5.4. Варіанти вакцин проти вірусу імунодефіциту людини

Глава 18. Трансгенні тварини
18.1. Отримання трансгенних тварин
18.1.1. Клітини тератокарциномах миші
18.1.2. Мікроін'єкцій ооцитів
18.1.3. Ембріональні стовбурові клітини
18.1.4. Ретровіруси
18.2. Експресія генів в трансгенних мишах
18.3. Трансгенні тварини в фундаментальних дослідженнях
18.3.1. Нокаутние миші
18.3.2. Регульоване вмикання-вимикання генів in vivo
18.4. Біотехнологічне застосування трансгенних тварин

Глава 19. Траісгеіние рослини
19.1. Перенесення генів у рослини з бактерій роду Agrobacterium
19.2. Використання плазмід ТiA. tumefaciens для створення трансгенних рослин
19.3. Отримання трансгенних рослин за допомогою бінарної векторної системи A. tumefaciens
19.4. Експресія і спадкування чужорідних генів, введених в рослини в складі Т-ДНК
19.5. Прямий метод введення трансгена в рослини
19.6. Синтез в рослинах чужорідних білків медичного призначення
19.6.1. Терапевтичні та діагностичні антитіла
19.6.2. Їстівні вакцини
19.7. Перенесення генів в рослини за допомогою вірусів
19.8. Трансгенна система хлоропластів
19.9. Білковий сплайсинг в трансгенних рослинах
19.10. Видалення маркерних генів із трансгенних рослин
19.11. Трансгенні рослини з новими біотехнологічними властивостями
19.12. Трансгенні рослини в сільському господарстві

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11649_geneticheskaya-injeneriya.zip
Розмір файлу: 10.7 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}