Біохімія людини У 2-х томах, Р Маррі, Д Греннер, П Мейес, В Родуелл, 1993 рік, завантажити книгу безкоштов

Автор (и): Р. Маррі, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуелл Формат файлу: DJVU, 799 стор, 1993 р.
Опис:

Цей підручник біологічної і медичної хімії та молекулярної біології широко відомий у світі і перекладений на багато мов. Автори 21-го, переробленого видання - учені із США, Великобританії і Канади. Завдяки енциклопедичної повноти й чіткості викладу книга може служити довідковим посібником. Російською мовою підручник виходить у 2-х томах.
У першому томі розглядаються наступні теми: структура і функція білків, біоенергетика, метаболізм вуглеводів і ліпідів, обмін білків та амінокислот.
У другому томі розглядаються наступні теми: нуклеїнові кислоти і регуляція експресії генів, біохімія всередині-і міжклітинних комунікацій, спеціальні питання (харчування, згортання крові, рак, онкогени і фактори росту та ін.)
Для біохіміків, клінічних біохіміків, студентів та аспірантів біологів і медиків.

Зміст:

ТОМ 1
Передмова до російського видання Передмова
Глава 1. Біохімія і медицина. Роберт Маррі
Введення
Біохімія і здоров'я
Біохімія, харчування, профілактика і лікування
Біохімія і хвороби
Формальне визначення біохімії
Завдання біохімії
Області дослідження
Біохімія і медицина
Біохімія та інші біологічні науки
Глава 2. Біополімери і біохімічні методи. Роберт Маррі
Введення
Елементний склад організму людини
Основні класи природних біомолекул
Хімічний склад організму людини
Клітка
Загальний експериментальний підхід, який використовується в біохімії
Основні досягнення біохімії
Як мало ми знаємо
Література
РОЗДІЛ I. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ БІЛКІВ І ФЕРМЕНТІВ
Глава 3. Амінокислоти. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Амінокислоти
Іонні форми амінокислот
Структура амінокислот
Розчинність амінокислот
Загальні хімічні реакції
Властивості індивідуальних амінокислот
Методи розділення амінокислот
Література
Глава 4. Пептиди. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Структура пептидів
Іонні форми пептидів
Конформація пептидів у розчині
Методи розділення пептидів
Визначення амінокислотного складу пептидів
Визначення первинної структури поліпептидів
Автоматичне визначення амінокислотної послідовності поліпептидів методом Едмана
Автоматичний синтез пептидів
Література
Глава 5. Білки: структура та властивості. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення Класифікація білків
Зв'язку, відповідальні за формування структури білка
Впорядковані конформації поліпептидів
Рівні структурної організації білка
Денатурація
Методи визначення первинної структури
Визначення вторинної та третинної структури методом рентгенівської кристалографії
Визначення четвертинної структури
Література
Глава 6. Білки: многлобіі і гемоглобін. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Гемопротеинов-міоглобін і гемоглобін
Міоглобін
Гемоглобіни
Література
Глава 7. Ферменти: загальні властивості. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Класифікація ферментів і номенклатура
Коферменти
«Триточкове фіксація» субстратів на ферментах
Специфічність ферментів
Кількісне визначення ферментативної активності
Виділення ферментів
Внутрішньоклітинний розподіл ферментів
Ізоферменти (ізозіми)
Ферменти в клінічній діагностиці
Діагностичне і прогностичне значення специфічних ферментів
Застосування ендонуклеаз рестрикції в діагностиці
Література
Глава 8. Ферменти: кінетика. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Освіта і розпад перехідних станів
Зміни вільної енергії, пов'язані з утворенням і руйнуванням
перехідних станів
Роль каталізаторів в освіті продуктивних перехідних станів
Теорія зіткнень
Роль ферментів у розриві й утворенні ковалентних зв'язків
Каталітичний центр
Фактори, що впливають на активність ферментів
Температура
рН
Концентрація реактантов
Константа рівноваги
Концентрація ферменту
Концентрація субстрату
Рівняння Міхаеліса-Ментен
Обмеження, властиві рівнянню Міхаеліса-Ментен
Інгібування активності ферментів
Модулятори ферментативної активності
Література
Глава 9. Ферменти: механізм дії. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Механізм каталітичної дії хімотрипсину
Роль виборчого протеолізу у формуванні активних центрів ферментів
Впорядковане й невпорядковане зв'язування субстратів
Ферменти як каталізатори загального кислотного і загального основного типу
Іони металів Література
Глава 10. Ферменти: регуляція активності. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення Регуляція метаболізму
Регуляція кількості ферменту шляхом регуляції швидкості його синтезу і розпаду
Регуляція каталітичної активності ферментів
Аллостеріческого регуляція
Ковалентний модифікація ферментів
Література
РОЗДІЛ II. БІОНЕРГЕТИКА І МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ І ЛІПІДІВ
Глава 11. Біоенергетика. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Вільна енергія і закони термодинаміки
Сполучення ендергонічеськие процесів з екзергоніческімі
Роль високоенергетичних фосфатів в біоенергетиці і в процесах уловлювання енергії
Метаболізм пірофосфату
Література
Глава 12. Біологічне окислення. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Окислювально-відновну рівновагу, окислювально-відновний потенціал
Ферменти та коферменти, що беруть участь в окисно-відновних процесах
Література
Глава 13. Окислювальне фосфорильованого і транспортні системи мітохондрій. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Дихальна ланцюг
Організація дихального ланцюга в мітохондріях
Роль дихального ланцюга в уловлюванні енергії
Дихальний контроль
Інгібітори дихального ланцюга і окисного фосфорилювання
Механізм окислювального фосфорилування
Мітохондріальні транспортні системи
Література
Глава 14. Фізіологічно важливі вуглеводи. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Класифікація вуглеводів
Моносахариди
Дисахариди
Полісахариди
Вуглеводи клітинних мембран
Література
Глава 15. Фізіологічно важливі ліпіди. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Класифікація ліпідів
Жирні кислоти
Триацилгліцеролів (тригліцериди)
Фосфоліпіди
Гліколіпіди (глікосфінголіпіди)
Стероїди
Перекисне окислення ліпідів
Методи розділення та ідентифікації ліпідів, що містяться в біологічному матеріалі
Амфіпатіческіе ліпіди
Література
Глава 16. Проміжний обмін. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення Основні метаболічні шляхи
Локалізація метаболічних шляхів
Глава 17. Цикл лимонної кислоти: катаболізм ацетнл-СоА. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Катаболічних роль циклу лимонної кислоти
Реакції циклу лимонної кислоти
Енергетика циклу лимонної кислоти
Роль вітамінів в циклі лимонної кислоти
Амфіболіческая роль циклу лимонної кислоти
Література
Глава 18. Гліколіз н окислення пірувату. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Гликолитический шлях
Послідовні стадії гліколізу
Окислення пірувату в ацетил-СоА
Література
Глава 19. Метаболізм глюкогеіа. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Глікогенез
Глікогеноліз
Механізми контролю глікогенолізу і глікогенеза
Хвороби, пов'язані з нагромадженням глікогену (Глікогенози)
Література
Глава 20. Глюкоіеогенез і пентозофосфатний шлях. Пітер Мейес
Глюконеогенез
Введення
Біомедичне значення
Метаболічні шляхи, які беруть участь у глюконеогенезі
Пентозофосфатний шлях або гексозомонофосфатний шунт
Введення
Біомедичне значення
Послідовність реакцій
Метаболічне значення пентозофосфатного шляху
Клінічні аспекти
Література
Глава 21. Метаболізм найбільш важливих гексоз. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Шлях уронових кислот
Метаболізм фруктози
Метаболізм галактози
Література
Глава 22. Регуляція метаболізму вуглеводів. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Загальні принципи регуляції шляхів метаболізму
Метаболічний контроль ферментативних реакцій
Регуляція метаболізму вуглеводів на клітинному і ферментному рівні
Регуляція гліколізу, глюконеогснеза і пентозофосфатного шляху
Регуляція метаболізму глікогену
Регуляція циклу лимонної кислоти
Регуляція рівня глюкози в крові
Література
Глава 23. Окислення і біосинтез жирних кислот. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Окислення жирних кислот
Біосинтез насичених жирних кислот
Література
Глава 24. Метаболізм ненасичених жирних кислот і ейкозанондов. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Метаболізм ненасичених жирних кислот
Синтез мононенасичених жирних кислот, що каталізується Д9-десатуразной системою
Синтез поліненасичених жирних кислот
Незамінні жирні кислоти (НЖК)
Ейкозаноїди
Простаноїди
Лейкотрієни
Література
Глава 25. Метаболізм ацнлгліцеро.нж н сфннголіпідов. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Метаболізм ацілгліцеролов
Метаболізм сфннголіпідов
Гліколіпіди
Фосфоліпіди і сфінголіпіди при деяких захворюваннях
Література
Глава 26. Транспорт і запасання ліпндов. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Ліпіди плазми крові і ліпопротеїни Метаболізм ліпопротеїнів плазми крові
Вільні жирні кислоти (ВЖК)
Освіта хіломікронів і ліпопротеїнів дуже низької щільності
(ЛПДНЩ)
Катаболізм філомікронов і ліпопротеїнів дуже низької щільності
Метаболізм ЛПНЩ
Метаболізм ЛПВЩ
Роль печінки в транспорті і метаболізмі ліпідів
Синтез триацилгліцеролів та освіта ЛПДНЩ
Метаболічні перетворення в жировій тканині і мобілізація жирів
Шляхи метаболізму
Роль гормонів у мобілізації жирів
Порівняльні аспекти
Роль бурої жирової тканини в термогенез
Література
Глава 27. Синтез, транспорт і екскреція холестеролу. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення Біосинтез холестеролу
Шлях біосинтезу
Регуляція синтезу холестеролу Транспорт холестеролу
Баланс холестеролу в тканинах
Транспорт холестеролу між тканинами Виведення холестеролу і утворення солей жовчних кислот
Біосинтез жовчних кислот
Кишково-печінкова циркуляція жовчних кислот
Клінічні аспекти
Література
Глава 28. Регуляція метаболізму ліпідів і джерела енергії в тканинах.
Пітер Мейес
Введення Біомедичні значення
Регуляція біосинтезу жирних кислот (липогенеза)
Фізіологічні фактори, що регулюють липогенез
Молекулярні фактори, що регулюють липогенез
Регуляція окислення жирних кислот
Кетогенез
Взаємне перетворення основних поживних речовин
Економіка вуглеводного і ліпідного обміну в організмі
Голодування
Література
РОЗДІЛ III. МЕТАБОЛІЗМ БІЛКІВ І АМІНОКИСЛОТ
Глава 29. Біосинтез амінокислот. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Біосинтез замінних амінокислот
Біосинтез незамінних амінокислот
Література
Глава 30. Катаболізм азоту амінокислот. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Загальна картина
Переамінування
Окислювальне дезамінування
Освіта аміаку
Транспорт аміаку
Обмін амінокислотами між органами в постабсорбтівном стані
Обмін амінокислот між органами після прийому їжі
Біосинтез сечовини
Регуляція синтезу сечовини
Метаболічні порушення циклу сечовини
Література
Глава 31. Катаболізм вуглецевого скелета амінокислот. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Перетворення вуглецевого скелета звичайних La-амінокислот в амфіболіческіе інтермедіатів
Амінокислоти, що утворюють оксалоацетат
Амінокислоти, що утворюють а-кетоглутарат
Амінокислоти, що утворюють піруват
Амінокислоти, що утворюють ацетил-кофермент А
Амінокислоти, що утворюють сукцініл-кофермент А
Література
Глава 32. Перетворення амінокислот в спеціалізовані продукти
Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Гліцин
а-Аланін
Р-Аланії
Р-аланіновой діпептіди
Серії
Треонін
Метіонін
Цистеїн
Гістидин
Аргінін
Орнітин
Триптофан
Меланіни
Тирозин
Креатин і креатинін
у-Амінобутірат
Література
Глава 33. Порфнріни і жовчні пігменти. Роберт Маррі
Введення
Біомедичне значення Порфірини Порфірії
Катаболізм гема: утворення жовчних пігментів
Метаболізм білірубіну в кишечнику
Гіпербілірубінемія
Література
Список скорочень

ТОМ 2
РОЗДІЛ IV. Структура, функції і реплікації ІНФОРМАЦІЙНИХ
Макромолекул
Глава 34. Нуклеотиди. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Структура пуринових і піримідинових основ
Фізико-хімічні властивості пуринових і піримідинових основ
Нуклеозиди та нуклеотиди
Природні нуклеотиди
Синтетичні аналоги нуклеотидів
Література
Глава 35. Метаболізм пуринових і піримідинових нуклеотидів. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
Засвоєння
Пурин
Піримідин
Клінічні порушення метаболізму пуринів
Захворювання, пов'язані з порушенням метаболізму піримідинів
Література
Глава 36. Технологія рекомбннантних ДНК. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Основні властивості ДНК
Класифікація глікопротеїнів
I-клітинна хвороба
Антигени груп крові
Н-локус
Секреторний локус
Локус АВО
Протеоглікани та глікозаміноглікани
Деградація полісахаридних компонентів глікопротеїнів і протеогліканів
Функція глікозаміногліканів і протеогліканів
Література
Основні поняття генної інженерії
Деякі практичні додатки технологією рекомбінантної ДНК
Генна інженерія та аналіз молекулярної природи захворювань
Словник-довідник
Література
Глава 37. Структура н функція нуклеїнових кислот. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
ДНК

РНК
Література
Глава 38. Організація і реплікація ДНК. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Хроматин
Гістони та нуклеосоми
Генетична організація геному ссавців
Зміни та перебудови генетичного матеріалу
Синтез і реплікація ДНК
Література
Глава 39. Синтез і процесинг РНК. Дарував Греннер
Введення в проблему і її біомедичне значення
Синтез РНК
Процесинг молекул РНК
Нуклеази
Література
Глава 40. Синтез білка і генетичний код. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Інформаційний потік
Кодони і синтез білка
Транспортні РНК в синтезі білка
Мутації
Процес синтезу білка
Література
Глава 41. Регуляція експресії генів. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Регуляція експресії генів у прокаріотів
Регуляція експресії генів у еукаріотів
Література
РОЗДІЛ V. БІОХІМІЯ ВСЕРЕДИНІ-І міжклітинної комунікації
Глава 42. Мембрани: структура, складання та функції. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Підтримання нормального складу середовища
Структура мембран
Ліпідний склад
Організація мембранних ліпідів
Мембранні білки
Штучні мембрани
Рідинно-мозаїчна модель мембран
Збірка мембрани
Спеціалізовані функції мембран
Трансмембранний перенос малих молекул
Трансмембранне переміщення макромолекул
Передача інформації в клітку
Міжклітинні контакти і комунікації
Література
Глава 43. Характеристика ендокринної системи. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Загальні властивості
Різноманітність ендокринної системи
Концепція залози-мішені
Концепція регуляторного механізму зворотного зв'язку
Рецептори гормонів
Література
Глава 44. Дія гормонів. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Класифікація гормонів
Механізм дії гормонів I групи
Механізм дії гормонів II групи (пептидних гормонів)
1.сАМР як другий посередник
2.Действіе гормонів, опосередковане кальцієм і фосфоінозитиду
3.Гормони з невідомим внутрішньоклітинним посередником
Література
Глава 45. Гормони гіпофіза та гіпоталамуса. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Гормони гіпоталамуса
Гормони передньої долі гіпофіза
1.Группа гормон росту-пролактин-хоріонічний соматомаммотропін
2.Группа глікопротеїнових гормонів
3.Семейство пептидів проопиомеланокортина (ПОМК)
Гормони задньої частки гіпофіза
1.Оксітоцін
2.Антідіуретіческій гормон (АДГ; вазопресин)
Література
Глава 46. Гормони щитовидної залози. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Біосинтез тиреоїдних гормонів
1.Метаболізм тиреоглобуліну
2.Метаболізм іодіда
Транспорт і метаболізм гормонів щитовидної залози
Регуляція синтезу і вивільнення гормонів щитовидної залози
Механізм дії тиреоїдних гормонів
Патофізіологія
Література
Глава 47. Гормони, що регулюють метаболізм кальцію. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Загальні характеристики
Гомеостаз кальцію
Гормони, які беруть участь у гомеостазі кальцію
1.Паратіреоідний гормон (ПТГ)
2.Кальцітріол [l, 25 - (OH) 2-D3]
3.Кальцітонін (КТ)
Література
Глава 48. Гормони кори надниркових залоз. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Зони кори надниркових залоз
Гормони
Номенклатура і хімія стероїдів
Біосинтез стероїдних гормонів наднирників
Секреція, транспорт і метаболізм стероїдних гормонів наднирників
Регуляція синтезу стероїдних гормонів наднирників
Вплив стероїдних гормонів наднирників на метаболізм
Класифікація та механізм дії стероїдних гормонів
Патофізіологія кори надниркових залоз
Література
Глава 49. Гормони мозкової речовини надниркових залоз. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Біосинтез катехоламінів
Запасання і секреція катехоламінів
Метаболізм катехоламінів
Регуляція синтезу катехоламінів
Класифікація та механізм дії катехоламінів
Патофізіологія мозкового шару наднирників
Література
Глава 50. Гормони статевих залоз. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Гормони сім'яників
Біосинтез і метаболізм гормонів сім'яників
Регуляція функції сім'яників
Фізіологічні ефекти гормонів сім'яників
Механізм дії гормонів сім'яників
Патофізіологія репродуктивної системи у чоловіків
Гормони яєчників
Біосинтез і метаболізм гормонів яєчників
Регуляція і фізіологічна дія гормонів яєчників
Механізм дії гормонів яєчників
Патофізіологія жіночої репродуктивної системи
Гормони статевих залоз і статева диференціювання
Хромосомний підлогу
Гонадний підлогу
Фенотипический підлогу
Література
Глава 51. Гормони підшлункової залози. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Інсулін
Інсуліноподібний фактор росту
Глюкагон
Соматостатин
Панкреатичний поліпептид
Література
Глава 52. Гормони шлунково-кишкового тракту. Дарував Греннер
Введення
Біомедичне значення
Історія питання
Властивості гормонів шлунково-кишкового тракту
Сімейство секретину
Сімейство гастрин-холецистокінін
Інші пептиди шлунково-кишкового тракту
Література
РОЗДІЛ VI. ПРИВАТНІ ПИТАННЯ
Глава 53. Харчування, травлення і всмоктування. Пітер Мейес
Введення
Біомедичне значення
Харчування
Енергетичні потреби
Витрата енергії
Азот амінокислот і потреба в специфічних амінокислотах
Потреба у вуглеводах
Потреба в харчових волокнах
Потреба в ліпідах
Потреба у вітамінах
Потреба в мінеральних речовинах
Рекомендації в області дієти
Травлення
Травлення в порожнині рота
Травлення в шлунку
Панкреатична і кишкове травлення
Всмоктування в шлунково-кишковому тракті
Всмоктування вуглеводів
Всмоктування глюкози
Всмоктування ліпідів
Всмоктування амінокислот і білка
Процеси гниття і бродіння в кишечнику
Література
Глава 54. Глікопротеїни і протеоглнкани. Роберт Маррі
Введення
Біомедичне значення
Глікопротеїни
Поширення та функції
Інформація, укладена в олігосахарідних ланцюгах
Визначення, очищення та структурний аналіз глікопротеїнів
Цукру, присутні в глікопротеїну
Нуклеотідсахара
Екзоглікозідази і ендоглікозідази
Лектини
Класифікація глікопротеїнів
1-клітинна хвороба
Антигени груп крові
Н-локус
Секреторний локус
Локус АВО
Протеоглнкани і глікозаміноглікани
Деградація полісахаридних компонентів глікопротеїнів і протеогліканів
Функція глікозаміногліканів і протеогліканів
Література
Глава 55. Плазма крові та процес згортання. Роберт Маррі
Введення
Біомедичне значення
Функції крові
Білки плазми
Згортання крові
Література
Глава 56. Скоротливі і структурні білки. Віктор Родуелл
Введення
Біомедичне значення
М'язи
Клітинна рухливість і цитоскелет
Колаген
Література
Глава 57. Рак, онкогени, фактори росту. Роберт Маррі
Введення
Біомедичне значення
Біохімічні лабораторні тести і рак
Причини виникнення пухлин
Радіаційна енергія
Хімічні канцерогени
Онкогенні віруси
Трансформація
Онкогени
Поліпептидні фактори росту
Дія факторів росту по ендокринні, паракрінной або аутокрінному типом
Біохімічні механізми дії чинників зростання
Фактори зростання і онкогени
Прогресія пухлин
Метастазування
Література
Додаток
Хімічний склад крові і рідких середовищ організму
Стандартні клініко-лабораторні показники в традиційній системі
і системі СІ
Нормальні лабораторні показники
Хімічні компоненти крові, плазми, сироватки
Гормони сироватки та плазми
Інші нормальні показники
Література
Список скорочень
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11729_biohimiya-cheloveka-v-2-h-tomah.zip
Розмір файлу: 25.37 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}