Психологія Курс лекцій, Тертель АЛ, 2006 рік, скачати книгу

Автор (и): Тертель А.Л. Формат файлу: PDF, 248 стор, 2006 р.
Опис:

У навчальному посібнику розкрито основні теоретичні питання курсу «Психологія»: предмет, методи, завдання, принципи, описані структура, регуляторні процеси і стани психіки. Велика увага приділена дослідженням особистості, діяльності і мотивації людини, мислення, мовлення та спілкування.
Посібник написаний відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації і містить основні питання, що включаються у квитки для заліків та іспитів.
Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, наукових і практичних працівників, а також всіх, хто цікавиться питаннями психології.

Зміст:

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Предмет психології

ГЛАВА 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ
Життєва психологія
Розвиток психологічних знань в античній філософії
Вчення про душу
Розвиток психологічної думки в епоху Середньовіччя і в епоху Відродження
Розвиток психології в Новий час

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРІОДУ ЇЇ РОЗВИТКУ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
Експериментальна психологія свідомості
Біхевіоризм і необихевиоризм
Гештальтпсихологія
Психоаналіз і теорія несвідомого
Когнітивна психологія
Основні досягнення вітчизняної психології початку XX століття
Принцип діяльності в психології
Культурно-історичний підхід у психології

ГЛАВА 4. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
Метод спостереження
Метод експерименту
Метод опитування: інтерв'ю і анкетування
Шкалювання
Тестування
Основні вимоги до тесту
Основні різновиди тестів особистості

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ПСИХІКИ
Основні стадії розвитку психіки у філогенезі
Стадії і рівні розвитку психіки та поведінки тварин
Продовження
Закінчення
Різниця між психікою людини і тварини
Виникнення свідомості як головна подія антропогенезу
Свідомість
Научіння
Реактивне научіння
Активне научіння. Оперантное обуславліваніе
Научіння через спостереження
Когнітивне научіння
Інсайт

ГЛАВА 6. БУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ДІЯЛЬНІСТЬ
Схема аналізу діяльності
Соціальна адаптація
Види діяльності
Періодизація психічного розвитку дитини
Ігрова діяльність
Ігрові відносини дітей
Сюжет гри
Зміст: гри
Роль гри у психічному розвитку дитини
Навчальна діяльність
Структура навчальної діяльності
Основні положення теорій вчення і навчання
1. Асоціативна теорія
2. Теорія аналітико-сінстетіческіх основ навчання
3. Теорія поетапного формування розумових дій
4. Теорія розвивального навчання
Успішність навчальної діяльності
1. Мотивація досягнення
2. Формування вольових якостей особистості
Навички та вміння
1. Навичка
Вправа

ГЛАВА 7. МОТИВАЦІЯ
Потреби. Види потреб
Рішення проблеми мотивації в рамках біхевіоризму
Психоаналітичні теорії мотивації
Гуманістичні теорії мотивації
Задоволення потреб
Мотиви
Мотивація
Мотиваційна сфера особистості
Зв'язок між мотивами, потребами і емоціями

ГЛАВА 8. РЕГУЛЯТОРНІ ПРОЦЕСИ ПСИХІКИ
Емоції
Функції емоцій
Види емоційних станів
1. Чуттєвий або емоційний тон
2. Власне емоції
3. Афект
4. Пристрасть
5. Настрій
Стрес
Воля
Вольовий акт та структура вольового акту
Воля як активність
Локалізація контролю

ГЛАВА 9. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ
Відчуття
Властивості відчуттів
1. Модальність
2. Локалізація
3. Інтенсивність
4. Тривалість
Види відчуттів
1. Кінестетичний відчуття
2. Вестибулярні відчуття
3. Шкірна чутливість
4. Смакова чутливість
5. Нюх
6. За допомогою слуху
7. Зір
Вимірювання відчуттів
Нижній абсолютний поріг
Верхній абсолютний поріг
Різницевий (диференціальний) поріг
Сенсорна адаптація
Синестезія
Сприйняття
1) цілісність і структурність
2) константності
3) предметність сприйняття
4) осмисленість
5) активність
6) властивість апперцепції
Сприйняття простору і руху
1. Сприйняття глибини і віддаленості предметів
2. Сприйняття руху
3. Сприйняття форми
Пам'ять
Основні психологічні підходи в дослідженнях пам'яті
1. Моністичний підхід
2. Множинний (двоїстий) підхід
Рухова, емоційна, образна і словесно-логічна пам'ять
Рухова (моторна) пам'ять
Емоційна пам'ять
Образна пам'ять
Словесно-логічна пам'ять
Довільна і мимовільна пам'ять
Мимовільна пам'ять
Довільна пам'ять
Експліцитно та імпліцитно пам'ять
Імпліцитна пам'ять
Експліцитно пам'ять
Короткочасна, оперативна і довгострокова пам'ять
1. Короткочасна пам'ять
2. Оперативна пам'ять
Основні мнемічні процеси
1. Запам'ятовування
2. Воспризведения
3. Забування
4. Зберігання
Увага
Довільне і мимовільне увагу
Основні властивості уваги
1. Концентрація уваги
2. Розподіл уваги
3. Обсяг уваги
4. Переключення уваги
Теоретичні напрями в дослідженнях уваги
Увага як активність особистості
Увага як спосіб управління поведінкою і функція контролю
Увага як результат організації діяльності
Уява
Основні функції уяви
1. Цілепокладання
2. Передбачення (антиципація)
3. Комбінування і планування
4. Заміщення дійсності
5. Проникнення у внутрішній світ іншої людини
Форми уяви
Мрія
Характеристики уяви
1. Яскравість і виразність
2. Реалістичність
3. Контрольованість
4. Ступінь активності образів

ГЛАВА 10. МИСЛЕННЯ І МОВА
Загальна характеристика мислення
Мислення
Аналіз
1. Наочно-дієве мислення
2. Наочно-образне мислення
Процес мислення і розв'язання задач
Основні види мислення
Інтуїтивне мислення
Аутістіческое мислення
Творче мислення
Адаптивність
Структурність
Мова і мовлення. Зв'язок мислення з розвитком мови
Комунікативна функція мови
Інтелектуальна функція мови
Концепція внутрішньої мови Л.С. Виготського
Практичні додатки використання мови
1. Практична риторика
2. Порушення мовної функції
Інтелект

ГЛАВА 11. ОСОБИСТІСТЬ. ДОСЛІДЖЕННЯ
Уявлення про особистість у вітчизняній психології
Предметність
Суб'єктність
Особистість та індивідуальність
1) спрямованість особистості
2) здатності
3) характер як синтез відносин
4) самоконтроль
Основні етапи формування особистості
Вікові етапи формування особистості (періодизація Л.С. Вигодський і Д.Б. Ельконіна)
Закінчення
Критерії сформувалася особистості
Головні напрями в зарубіжній теорії особистості
Біхевіоризм
Психоаналітична теорія особистості
Функції «захисних механізмів» особистості
Аналітична теорія особистості
Гуманістична психологія
Когнітивна теорія особистості
Когнітивний дисонанс
Діспозіціональная теорія особистості
Формування Я-концепції індивіда. Самооцінка
Створення основ теорії Я
Символічний інтеракціонізм
Уявлення про ідентичність
Феноменалістіческій підхід
Самооцінка

ГЛАВА 12. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Темперамент
Сангвінічний темперамент
Флегматичний темперамент
Холеричний темперамент
Меланхолійний темперамент
Характер
Здібності
Докази уродженості здібностей
Докази можливості формування здібностей
Вивчення обдарованості
Талант

ГЛАВА 13. СПІЛКУВАННЯ
Спілкування
Зміст: спілкування
Мета спілкування
Засоби спілкування
Вербальна і невербальна комунікація
Вербальна комунікація
Невербальна комунікація
Обмін інформацією в комунікативному процесі
Процес комунікації
Види взаємодії при спілкуванні
Стилі взаємодій
Взаємодія як організація спільної діяльності
Соціальна перцепція
Типи сприйняття людьми один одного
1. Термін «ідентифікація»
2. Рефлексія
3. Стереотипізація
4. Каузальна атрибуція (від лат. Causa - причина і atributio - наділяю)
5. Сутність ефекту ореолу
Міжособистісна атракція

ГЛАВА 14. ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА І ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
Основні напрямки практичної психології
Сфери практичного застосування психологічного знання

ГЛАВА 15. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИКИ
Психологічне консультування
Основне завдання психолога-консультант
Основні етапи роботи психолога-консультанта
Мета проблемно-орієнтованої психологічної допомоги
Аутодидактическом процес
Загальна схема основних етапів роботи психолога-консультанта
Процес психологічного консультування починається зі збору інформації
Аналіз запиту
Аналіз життєвої ситуації
Гіпотеза
Сімейна психотерапія
Напрямки в сімейній психотерапії
Школа Пало Алто
Сімейна психоаналітична терапія
Сімейна системна психотерапія
Стратегічна сімейна психотерапія
Сімейна поведінкова психотерапія
Інші напрямки
Арт-терапія
Психотерапевтичні цілі арт-терапії
Роль арт-терапії в дозволі дитячих страхів і проблем
Методика проективного малюнка

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Опис:файлу
Файл: 12658_psihologiya-kurs-lekciy.zip
Розмір файлу: 2.68 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}