Введення в клінічну психологію Підручник для студентів медичних вузів В 2-х томах, Сидоров ПІ, хлопця

Автор (и): Сидоров П.І., Парняков А.В. Формат файлу: WORD, 797 стор, 2000 р.
Опис:

Підручник містить систематичний виклад основних розділів клінічної психології. Більш повно, ніж в інших аналогічних посібниках, освітлені психологія лікувального процесу, психологічні основи психотерапії, суїцидальна поведінка, психологія вмирання. Вперше комплекс медико-психологічних знань пропонується в органічній єдності з загальної, вікової і соціальною психологією.
Підручник адресований студентам усіх факультетів медичних навчальних закладів, а також лікарям і психологам, що спеціалізуються з клінічної психології та психотерапії.

Зміст:

--- ТОМ 1 ---

Передмова

РОЗДІЛ 1. ВСТУП В ПСИХОЛОГІЮ

Глава 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ
Історичні передумови виникнення поняття "психіка"
Психіка і нервова система
Соціальна опосередкованість психіки людини
Предмет і об'єкти психології, основні форми психічних явищ
Завдання і галузі психологічної науки
Клінічна (медична) психологія як галузь психологічної науки
Основні методи дослідження в психології
Додаткові методи дослідження в психології

Глава 2. ПСИХІКА І МОЗОК
Клітинний рівень організації нервової системи. 34
Структурна організація нервової системи
Основні функціональні блоки мозку
Теорія системної локалізації вищих психічних функцій

РОЗДІЛ 2. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ ОСОБИСТОСТІ

Глава 3 перцептивного ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Відчуття
Сприйняття
Психофізіологія органів почуттів

Глава 4. Мнемічних ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Уявлення
Основні мнемічні процеси
Типи пам'яті
Види пам'яті
Формування і розвиток пам'яті
Теорії пам'яті
Порушення пам'яті
Методи дослідження пам'яті

Глава 5. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ, уяви та мовлення
Мислення
Порушення мьшшенія
Уява
Мова та її функції
Порушення мови

Глава 6. ЕМОЦІЙНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Визначення та загальна характеристика емоцій
Основні властивості емоцій
Функції емоцій
Класифікація емоцій
Розвиток емоцій у філогенезі та онтогенезі
Нейрофізіологічний субстрат емоцій
Теорії емоцій
Індивідуально-психологічні особливості проявів емоцій та почуттів
Патологія емоційної сфери
Дослідження емоцій і почуттів

Глава 7. ВОЛЯ І РУХОВА АКТИВНІСТЬ
Поняття волі
Спонукальна і гальмівна функції волі
Вольова регуляція діяльності людини
Воля і потреби
Етапи вольового акту
Вікові особливості вольової регуляції і формування вольових властивостей особистості
Рухова активність: психологічне будова рухів, дій і навичок
Робочі рухи і працездатність людини
Патологія вольової та довільної регуляції
Дослідження волі

Глава 8. УВАГА
Визначення та функції уваги
Форми і рівні уваги
Властивості уваги
Розвиток уваги у дітей
Нейрофізіологічні механізми уваги
Порушення уваги
Методи дослідження уваги

Глава 9. СВІДОМІСТЬ
Загальна характеристика і основні поняття
Зміст: свідомості та рівень неспання
Формування свідомості в онтогенезі
Взаємодія свідомості і несвідомого
Неспання і сон - основні стани свідомості
Порушення свідомості
Проблема змінених станів свідомості
Методи дослідження свідомості

РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Глава 10. ВСТУП У психології особистості
Особистість, індивід, індивідуальність
Структура особистості

Глава 11. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Мотиваційна сфера особистості
Поняття про спрямованість особистості
"Я" - концепція і мотивація особистості
Вивчення "Я"-концепції і мотивації особистості
Основні теорії та моделі опису мотивації

Глава 12. ЗДІБНОСТІ І ІНТЕЛЕКТ
Здібності і задатки здібностей
Розумові здібності (інтелект)

Глава 13. ТЕМПЕРАМЕНТ
Гуморальні теорії темпераменту
Конституційні теорії темпераменту
Тип вищої нервової діяльності і темперамент
Діагностика темпераменту

Глава 14. ХАРАКТЕР
Визначення характеру
Співвідношення соціального і біологічного в характері
Структура характеру
Характер і зовнішність людини
Типологія характеру

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


--- ТОМ 2 ---

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

Глава 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Глава 16. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Поняття особистості з позицій психології діяльності
Завантаження та формування особистості
Психологія відносин
Теорія установки

Глава 17. Психодинамічний напрямок В ПСИХОЛОГІЇ
Зигмунд Фрейд: психодинамічна теорія особи
К. Юнг (Jung С): аналітична психологія
А. Адлер (Adler А.): індивідуальна психологія
К. Хорні (Homey К.): теорія "базальної тривоги"
Г. Салліван (SillivanH.S.): Інтерперсональних теорія
Е. Фромм (Fromm E.): теорія відчуження
Е. Еріксон (Erikson EH): теорія ідентичності

Глава 18. Поведінкового напрямку в психології (біхевіоризм)
Початок біхевіоризму, класичний (радикальний) біхевіоризм
Необіхевіорізм
Концепція неврозу і поведінкова психотерапія

Глава 19. Гуманістичного напрямку в психології
А. Маслоу (Maslov AH): теорія самоактуалізації
Карл Роджерс (С. Rogers): феноменологічна теорія особистості

РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І ВІКОВА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава20. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Предмет і методи вікової психології
Поняття віку у психології
Вікова еволюція мозку і психіки
Основні теорії дорослішання
Вітчизняні концепції розвитку психіки

Глава 21. ПСИХІЧНЕ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДО ВСТУПУ В ШКОЛУ
Психічний розвиток дитини від народження до кінця першого року життя
Раннє дитинство (Переддошкільний період)
Дошкільний період

Глава 22. Психічного розвитку молодших школярів
Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Основні психологічні проблеми періоду входження в школу
Адаптація дитини до школи
Психологічні труднощі власне молодшого шкільного віку
Антідісціплінарное поведінку (важковиховуваність)
Схема обстеження дитини при скаргах на труднощі адаптації до школи

Глава 23. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ підлітковому і юнацькому віці
Загальна характеристика періоду дорослішання
Психологічний розвиток підлітка і юнаки
Фізичний розвиток і дорослішання
Сексуальний розвиток і дорослішання
Інтелектуальний розвиток і дорослішання
Соціальний розвиток і дорослішання

Глава 24. Вікові особливості психічного АКТИВНОСТІ У зрілому й старечому віці
Психологія періоду дорослості
Старіння і психологія старості

РОЗДІЛ 6. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО: ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

Глава 25. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ психологія великих соціальних груп
Соціальна психологія як наука
Стійкі великі соціальні групи
Стихійні групи
Масові соціальні рухи

Глава 26. ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ
Класифікація малих груп
Структура і феноменологія малої групи
Етапи та моделі розвитку малої групи
Механізми групової динаміки
Лідерство і керівництво в малих групах
Ефективність діяльності групи
Групова терапія

Глава 27 ЗАКОНОМЕРНОСТИОБЩЕНИЯИВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ
Психологічні та суспільні відносини
Завантаження та його структура
Комунікативна сторона спілкування
Інтерактивна сторона спілкування
Перцептивна сторона спілкування

РОЗДІЛ 7. ОСОБИСТІСТЬ І ХВОРОБА

Глава 28. Психогенні захворювання
Вчення про психічної травми
Фрустрація
Мотиваційні конфлікти
Механізми психологічного захисту
Психогенні нервово-психічні захворювання

Глава 29. Психосоматичних розладів
Визначення та питання класифікації
Історія вивчення проблеми психосоматичних взаємозв'язків
Психодинамічні концепції і "гіпотеза специфічності" психологічних чинників у генезі психосоматозів
Стрес і "неспецифічність" ролі психосоціальних факторів у генезі психосоматозів
Психосоматичний підхід у медицині, психологічні аспекти діагностики і терапії психосоматичних захворювань

Глава 30. Соматичні захворювання: ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ХВОРОБИ
Внутрішня картина здоров'я
Вплив хвороби на психіку людини
Внутрішня картина хвороби
Типи реакції на хворобу
Амбівалентність відносини хворого до хвороби
Переживання хвороби в часі
Вікові особливості внутрішньої картини хвороби

Глава 31. ПСИХОЛОГІЯ вмирання
Поведінка і суб'єктивні переживання вмираючих
Стан свідомості в момент смерті
Термінальний хворий і якість його життя

Глава 32. Суїцидальна поведінка
Психологічні особливості особистості суїцидента
Діагностика суїцидальної поведінки
Постсуїцидальному стан
Питання психотерапії та психопрофілактики суїцидальної поведінки

РОЗДІЛ 8. ЛІКАР І ХВОРИЙ: ПСИХОЛОГІЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 33. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ повсякденної лікарської ДІЯЛЬНОСТІ
Лікар як особистість і питання професійної придатності до медичної діяльності
Хворий і його образ "ідеального лікаря"
Особистість хворого й ефективність психологічного контакту з ним
Методики встановлення психологічного контакту
Бесіда: загальна структура
Основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим
Характер захворювання і тип контакту

Глава 34. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ
Співвідношення різних видів психологічної допомоги
Симптоматична і патогенетична психотерапія
Психодинамічний напрямок в психотерапії
Гуманістичне (екзистенційно-гуманістичний, феноменологічне) напрямок в психотерапії
Поведінкове напрямок у психотерапії
Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія

Глава 35. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ психогігієни і психопрофілактики
Основи психогігієни
Основні завдання психопрофілактики
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Опис:файлу
Файл: 12627_vvedenie-v-klinicheskuyu-psihologiyu-uchebnik-dlya.zip
Розмір файлу: 3.41 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}