Введення в клінічну психологію 2001 р, Сидоров ПІ, Парняков АВ, 2001 рік, завантажити електронну книг

Автор (и): Сидоров П.І., Парняков А.В. Формат файлу: PDF, 780 стор, 2001 р.
Опис:

Підручник містить систематичний виклад основних розділів клінічної психології. Більш повно, ніж в інших аналогічних посібниках, освітлені психологія лікувального процесу, психологічні основи психотерапії, суїцидальна поведінка, психологія вмирання.
Вперше комплекс медико-психологічних знань пропонується в органічній єдності з загальної, вікової і соціальною психологією. Покажчики предметний і персоналій наближають видання до повноцінного довідковому керівництву по всіх основних розділах клінічної психології.
Підручник адресований студентам усіх факультетів медичних навчальних закладів, а також лікарям, психологам та соціальним працівникам, що спеціалізуються з клінічної психології та психотерапії.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ВСТУП В ПСИХОЛОГІЮ

Глава 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ
Історичні передумови виникнення поняття "психіка"
Психіка і нервова система
Соціальна опосередкованість психіки людини
Предмет і об'єкти психології, основні форми психічних явищ
Завдання і галузі психологічної науки
Клінічна психологія як галузь психологічної науки
Основні методи дослідження в психології
Додаткові методи дослідження в психології
Короткий Зміст: і висновки

Глава 2. ПСИХІКА І МОЗОК
Клітинний рівень організації нервової системи
Структурна організація нервової системи
Центральна нервова система
Аферентні і еферентні нервова система
Вегетативна нервова система
Основні функціональні блоки мозку
Теорія системної локалізації вищих психічних функцій
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 2. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ ОСОБИСТОСТІ

Глава 3. Перцептивних психічні процеси відчуття
Загальні закономірності відчуттів
Основні характеристики відчуттів
Зміни чутливості і процеси взаємодії аналізаторів
Мозкові основи відчуттів
Розлади відчуттів
СПРИЙНЯТТЯ
Основні властивості сприйняття
Класифікація сприймань
Розлади сприйняття
Дослідження відчуттів і сприймань
Психофізіології ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ
Зоровий аналізатор
Слуховий аналізатор
Аналізатори нюху і смаку
Загальна (шкірно-кінестетичний) чутливість
Статична чутливість
Вісцеральна чутливість
Короткий Зміст: і висновки

Глава 4. Мнемічних ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Уявлення, закони асоціацій
Основні мнемічні процеси
Типи пам'яті
Види пам'яті
Формування і розвиток пам'яті
Теорії пам'яті
Порушення пам'яті
Методи дослідження пам'яті
Короткий Зміст: і висновки

Глава 5. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ, уяви та мовлення МИСЛЕННЯ
Операції процесу мислення
Види мислення
Основні форми абстрактного мислення
Методи мислення
Типи мислення
Вплив емоцій на мислення
Функціональна асиметрія мозку і мислення
Стратегії мислення та вирішення проблемних ситуацій
Індивідуальні особливості мислення
Розвиток мислення в онтогенезі
Дослідження мислення
Закони логіки і мислення
Порушення мислення
Класифікація порушень мислення в патопсихології
Клінічна класифікація розладів мислення
Короткий Зміст: і висновки
УЯВУ
Види уяви
Ятрогенії
Патологічні форми уяви та їх оцінка
Короткий Зміст: і висновки
МОВА І ЇЇ ФУНКЦІЇ
Мова і спілкування
Жестова мова
Співвідношення мислення і мови
Теорії розвитку мовлення
Порушення мови
Розлади фонаціонного оформлення промови
Розлади структурно-семантичного (внутреннго) оформлення промови
Порушення писемного мовлення
Дослідження порушень мовлення
Короткий Зміст: і висновки

Глава 6. ЕМОЦІЙНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Визначення та загальна характеристика емоцій
Основні властивості емоцій
Функції емоцій
Класифікація емоцій
Розвиток емоцій у філогенезі та онтогенезі
Нейрофізіологічний субстрат емоцій
Теорії емоцій
Індивідуально-психологічні особливості проявів емоцій та почуттів
Патологія емоційної сфери
Дослідження емоцій і почуттів
Короткий Зміст: і висновки

Глава 7. ВОЛЯ І РУХОВА АКТИВНІСТЬ
Поняття воля
Спонукальна і гальмівна функції волі
Вольова регуляція діяльності людини
Воля і потреби
Етапи вольового акту
Вікові особливості вольової регуляції і формування вольових властивостей особистості
Рухова активність: психологічне будова рухів, дій і навичок
Робочі рухи і працездатність людини
Патологія вольової та довільної регуляції
Дослідження волі
Короткий Зміст: і висновки

ГЛАВА 8. УВАГА
Визначення та функції уваги
Форми і рівні уваги
Властивості уваги
Розвиток уваги у дітей
Нейрофізіологічні механізми уваги
Порушення уваги
Методи дослідження уваги
Короткий Зміст: і висновки

Глава 9. СВІДОМІСТЬ
Загальна характеристика і основні поняття
Зміст: свідомості та рівень неспання
Формування свідомості в онтогенезі
Взаємодія свідомості і несвідомого
Неспання і сон - основні стани свідомості
Порушення свідомості
Стану виключення свідомості
Стану потьмарення свідомості
Порушення самосвідомості
Проблема змінених станів свідомості
Методи дослідження свідомості
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Глава 10. ВСТУП У психології особистості
Особистість, індивід, індивідуальність
Структура особистості
Структурні особистісні моделі
Динамічні особистісні моделі
Структурно-динамічні особистісні моделі у вітчизняній психології
Короткий Зміст: і висновки

Глава 11. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Мотиваційна сфера особистості
Поняття про спрямованість особистості
"Я" - концепція і мотивація особистості
Вивчення "Я - концепції" та мотивації особистості
Основні теорії та моделі опису мотивації
Короткий Зміст: і висновки

Глава 12. ЗДІБНОСТІ І ІНТЕЛЕКТ
Здібності і задатки здібностей
Розумові здібності (інтелект)
Генетичні та середовищні фактори в розвитку інтелекту
Оцінка інтелекту
Порушення інтелекту
Короткий Зміст: і висновки

Глава 13. ТЕМПЕРАМЕНТ
Гуморальні теорії темпераменту
Конституційні теорії темпераменту
Тип вищої нервової діяльності і темперамент
Діагностика темпераменту
Короткий Зміст: і висновки

Глава 14. ХАРАКТЕР
Визначення характеру
Співвідношення соціального і біологічного в формуванні характеру
Структура характеру
Типологія характеру
Характер і зовнішність людини
Акцентуальние теорії характеру
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

Глава 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
Початку наукової психології: структуралізм і функціоналізм
Криза методологічних основ психології та його результати
Короткий Зміст: і висновки

Глава 16. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Поняття особистості з позицій психології діяльності
Психологія відносин
Теорія установки
Завантаження та формування особистості
Короткий Зміст: і висновки

Глава 17. Психодинамічний напрямок В ПСИХОЛОГІЇ
Зигмунд Фрейд (Freud S.): психодинамічна теорія особи
Основні положення психоаналізу
Структура особистості
Розвиток особистості: психосексуальні стадії
Патологічний аспект: концепція психічної патології (сексуальні неврози)
Подальший розвиток психоаналізу: послідовники З. Фрейда
До Юнг (Jung C.): аналітична психологія
А Адлер (Adler A.): індивідуальна психологія
До Хорні (Horney K.): теорія "базальної тривоги"
Г Салліван (Sillivan HS): інтерперсональних теорія
Е Фромм (Fromm E.): теорія відчуження
Е Еріксон (Erikson EH): теорія ідентичності
Короткий Зміст: і висновки

Глава 18. Поведінкового напрямку в психології (біхевіоризм)
Початок біхевіоризму, класичний (радикальний) біхевіоризм
Необіхевіорізм
Біхевіоризм і когнітивне рух в психології
Концепція неврозу і поведінкова психотерапія
Короткий Зміст: і висновки

Глава 19. Гуманістичного напрямку в психології
А Маслоу (Maslov AH): теорія самоактуалізації
Карл Роджерс (C. Rogers): феномелогіческая теорія особистості
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І ВІКОВА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 20. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Предмет і методи вікової психології
Поняття віку у психології
Вікова еволюція мозку і психіки
Основні теорії дорослішання
Вітчизняні концепції розвитку психіки
Періодизація психічного розвитку (за Д.Б. Ельконін)
Періодизації індивідуального розвитку в психіатрії
Короткий Зміст: і висновки

Глава 21. ПСИХІЧНЕ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДО ВСТУПУ В ШКОЛУ
Психічний розвиток дитини від народження до кінця першого року життя
Новонароджена
Немовля
Діти, що вимагають спеціального догляду
Раннє дитинство (Переддошкільний період)
Дошкільний період
Психологічна готовність до шкільного навчання
Короткий Зміст: і висновки

Глава 22. Психічного розвитку молодших школярів
Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Основні медико-психологічні проблеми періоду
входження дітей в школу
Адаптація дитини до школи
Особистісно-соціальна готовність до школи
Інтелект і формування навчальної діяльності
Антідісціплінарное поведінку (важковиховуваність)
Схема обстеження дитини при скаргах на труднощі адаптації до школи
Короткий Зміст: і висновки

Глава 23. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ підлітковому і юнацькому віці
Загальна характеристика періоду дорослішання
Психологічний розвиток підлітка і юнаки
Фізичний розвиток і дорослішання
Сексуальний розвиток і дорослішання
Інтелектуальний розвиток і дорослішання
Соціальний розвиток і дорослішання
Короткий Зміст: і висновки

Глава 24. Вікові особливості психічного АКТИВНОСТІ У зрілому й старечому віці
Психологія періоду дорослості
Старіння і психологія старості
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 6. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО: ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

Глава 25. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ психологія великих соціальних груп
Соціальна психологія як наука
Стійкі великі соціальні групи
Стихійні групи
Масові соціальні рухи
Короткий Зміст: і висновки

Глава 26. ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ
Класифікація малих груп
Структура і феноменологія малої групи
Етапи та моделі розвитку малої групи
Механізми групової динаміки
Лідерство і керівництво в малих групах
Ефективність діяльності групи
Групова терапія
Короткий Зміст: і висновки

Глава 27. Закономірності спілкування та взаємодії ЛЮДЕЙ
Психологічні та суспільні відносини
Завантаження та його структура
Комунікативна сторона спілкування
Інтерактивна сторона спілкування
Перцептивна сторона спілкування
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 7. ОСОБИСТІСТЬ І ХВОРОБА

Глава 28. Психогенні захворювання
Роль особистості і психічної травматизації при захворюваннях людини
Психогении і вчення про психічної травми
Фрустрація
Психологічні (мотиваційні) конфлікти
Механізми психологічного захисту
Психогенні нервово-психічні захворювання
Короткий Зміст: і висновки

Глава 29. Психосоматичних розладів
Визначення та питання класифікації
Історія вивчення проблеми психосоматичних взаємозв'язків
Психодинамічні концепції і "гіпотеза специфічності" психологічних чинників у генезі психосоматозів
Стрес і "неспецифічність" ролі психосоціальних факторів у генезі психосоматозів
Психосоматичний підхід у медицині, психологічні аспекти діагностики і терапії психосоматичних захворювань
Короткий Зміст: і висновки

Глава 30. Соматичні захворювання: ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ХВОРОБИ
Внутрішня картина здоров'я і психологія тілесності
Вплив хвороби на психіку людини
Внутрішня картина хвороби
Типи реакції на хворобу
Переживання хвороби в часі
Вікові особливості внутрішньої картини хвороби
Короткий Зміст: і висновки

Глава 31. ПСИХОЛОГІЯ вмирання
Поведінка і суб'єктивні переживання вмираючих
Стан свідомості в момент смерті
Термінальний хворий і якість його життя
Короткий Зміст: і висновки

Глава 32. Суїцидальна поведінка
Психологічні особливості особистості суїцидента
Діагностика суїцидальної поведінки
Постсуїцидальному стан
Питання психотерапії та психопрофілактики суїцидальної поведінки
Короткий Зміст: і висновки

РОЗДІЛ 8. ЛІКАР І ХВОРИЙ: ПСИХОЛОГІЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 33. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ повсякденної лікарської ДІЯЛЬНОСТІ
Лікар як особистість і професійна придатність до медичної діяльності
Хворий і його образ "ідеального" лікаря
Особистість хворого й ефективність психологічного контакту з ним
Методики встановлення психологічного контакту
Техніки активного слухання
Перше враження хворого від зустрічі з лікарем
Техніки переконання
Суперечка і конфлікт
Бесіда: загальна структура
Пізнавальний аспект бесіди
Емоційний аспект бесіди і самоконтроль лікаря
Основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим
Характер захворювання і тип контакту
Особливості контакту з хворими в терапевтичній клініці
Особливості контакту з хворими в хірургічній клініці
Особливості контакту з хворими в акушерсько-гінекологічній клініці
Особливості контакту з хворими в педіатричній клініці
Особливості контакту з хворими в психіатричній клініці
Особливості контакту з хворими в клініці неврозів
Особливості контакту з хворим в стоматологічній клініці
Діяльність психолога в медицині
Короткий Зміст: і висновки

Глава 34. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ
Співвідношення різних видів психологічної допомоги
Симптоматична і патогенетична психотерапія
Психодинамічний напрямок в психотерапії
Гуманістичне (екзистенційно-гуманістичний, феноменологічне) напрямок в психотерапії
Поведінкове напрямок у психотерапії
Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія
Короткий Зміст: і висновки

Глава 35. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ психогігієни і психопрофілактики
Основи психогігієни
Основні завдання психопрофілактики
Короткий Зміст: і висновки

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПОКАЖЧИК персоналом
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Зміст:
Опис:файлу
Файл: 12692_vvedenie-v-klinicheskuyu-psihologiyu-2001-g.zip
Розмір файлу: 7.92 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}