Статистичний аналіз медичних даних Застосування пакета прикладних програм STATISTICA, Реброва ОЮ, 2

Автор (и): Реброва О.Ю. Формат файлу: DJVU, 312 стор, 2002 р.
Опис:

У книзі в контексті концепції доказової медицини представлені найбільш актуальні методи статистичного аналізу медичних даних, способи коректної інтерпретації результатів статистичного аналізу, сучасні міжнародні вимоги до представлення результатів статистичного аналізу в статтях і дисертаціях.
Книга розрахована на що проводять наукові дослідження медиків і біологів, аспірантів і студентів, зацікавлених в освоєнні методів статистики в наукових дослідженнях.

Зміст:

Передмова автора

Глава 1. Доказова медицина і планування наукових досліджень
1.1. Основні поняття доказової медицини
1.2. Джерела науково обгрунтованої медичної інформації
1.3. Визначення мети дослідження
1.4. Планування дослідження
1.4.1. Типи досліджень
1.4.2. Достовірність і узагальненість результатів дослідження
1.4.3. Систематичні і випадкові помилки
1.5. Деякі питання планування клінічних випробувань
1.5.1. Види структури клінічних випробувань
1.5.2. Розподіл учасників по групах в рандомізованих клінічних випробуваннях
1.5.3. Маскування втручання

Глава 2. Типи даних

Глава 3. Підготовка даних до статистичному аналізу
3.1. Підготовка первинних даних
3.1.1. Оцінка точності даних
3.1.2. Попередні розрахунки
3.1.3. Ідентифікація учасників (об'єктів) дослідження
3.1.4. Пропущені (відсутні) значення даних
3.1.5. Дані динамічних досліджень
3.1.6. Дані для аналізу часу до настання результату
3.1.7. Перевірка даних
3.1.8. Перенесення даних, підготовлених в інших програмах, в таблицю даних пакета прикладних програм STATISTICA
3.2. Підготовка вторинних даних

Глава 4. Управління даними і збереження результатів аналізу в пакеті прикладних програм STATISTICA
4.1. Відбір рядків таблиці даних по умові
4.2. Формування підгруп (поділ файлів)
4.3. Об'єднання файлів
4.4. Операції зі стовпчиками
4.5. Операції з рядками
4.6. Збереження результатів статистичного аналізу

Глава 5. Основні принципи і методи статистичного аналізу
5.1. Описова статистика та статистична оцінка
5.2. Перевірка статистичних гіпотез
5.3. Статистичне моделювання
5.4. Статистична та клінічна значимість отриманих результатів
5.5. Первинний і вторинний аналіз даних
5.6. Класифікація статистичних методів

Глава 6. Методи статистичного аналізу, що містяться в пакеті прикладних програм STATISTICA

Глава 7. Опис:кількісних ознак
7.1. Аналіз відповідності виду розподілу ознаки закону нормального розподілу
7.2. Опис:кількісних даних в залежності від виду їх розподілу
7.3. Деякі приватні аспекти уявлення кількісних даних
7.3.1. Точність представлення описових статистик кількісних даних
7.3.2. Дані пов'язаних груп
7.3.3. Перетворення кількісних даних
7.3.4. Опис:даних, отриманих в малих вибірках
7.3.5. Аналіз випадних даних

Глава 8. Порівняння груп за кількісною ознакою
8.1. Порівняння однієї групи з популяцією
8.1.1. Випадок нормально розподіленого ознаки
8.1.2. Випадок будь-якого розподілу ознаки
8.2. Порівняння двох незалежних (незв'язаних) груп
8.2.1. Довірчий інтервал для різниці середніх
8.2.2. Параметричний метод (f-критерій Стьюдента для незалежних груп)
8.2.3. Непараметричні методи (критерії Манна-Уітні, Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова)
8.3. Порівняння двох залежних (пов'язаних) груп
8.3.1. Довірчий інтервал для середньої різниці
8.3.2. Параметричний метод (f-критерій Стьюдента для залежних груп)
8.3.3. Непараметричні методи (критерій знаків, критерій Вілкоксона)
8.4. Порівняння трьох незалежних (незв'язаних) груп і більш
8.4.1. Параметричний дисперсійний аналіз
8.4.1.1. Перевірка гіпотез про рівність дисперсій
8.4.1.2. Власне дисперсійний аналіз
8.4.1.3. Апостеріорні порівняння груп
8.4.2. Непараметричні методи порівняння незалежних груп (метод Краскела-Уолліса, медіанний тест)
8.5. Порівняння трьох пов'язаних (залежних) груп і більш (непараметричний метод Фрідмена)

Глава 9. Опис:якісних ознак
9.1. Обчислення параметрів розподілу якісних ознак
9.2. Обчислення абсолютних і відносних частот (часток, відсотків, ймовірностей, шансів)
9.3. Опис:відносної частоти бінарного ознаки з використанням довірчого інтервалу

Глава 10. Порівняння груп за якісним ознакою
10.1. Порівняння спостережуваних і очікуваних частот (аналіз однієї групи)
10.2. Порівняння двох груп і більш

Глава 11. Порівняння груп за якісним бінарним ознакою
11.1. Порівняння вибіркової відносної частоти з популяційної
11.1.1. Порівняння довірчого інтервалу для вибіркової відносної частоти з популяційної
11.1.2. Перевірка гіпотез (z-критерій)
11.1.3. Перевірка гіпотез (критерій х2)
11.2. Порівняння відносних частот всередині однієї групи і в двох групах
11.3. Порівняння частот бінарного ознаки в двох незв'язаних (незалежних) групах (аналіз таблиць 2x2)
11.3.1. Довірчий інтервал для різниці відносних частот
11.3.2. Довірчий інтервал для відносного ризику
11.3.3. Довірчий інтервал для відносини шансів
11.3.4. Перевірка гіпотез (точний критерій Фішера, x2 з поправкою Йетса
11.4. Порівняння частот бінарного ознаки в двох зв'язаних (залежних) групах спостережень (випадок парних спостережень)
11.4.1. Довірчий інтервал для різниці відносних частот
11.4.2. Перевірка гіпотез (критерій МакНемара)
11.5. Порівняння трьох груп і більш за бінарним ознакою
11.5.1. Випадок невпорядкованих груп
11.5.2. Випадок впорядкованих груп

Глава 12. Аналіз зв'язку (кореляції, асоціації) двох ознак
12.1. Параметричний метод (метод Пірсона)
12.2. Непараметричні методи (методи Спірмена, Кендалла, гамма)
12.3. Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції
12.4. Порівняння двох коефіцієнтів кореляції

Глава 13. Багатофакторний аналіз даних
13.1. Багатофакторний параметричний дисперсійний аналіз
13.2. Дискримінантний аналіз
13.3. Кластерний аналіз
13.4. Аналіз головних компонент та факторний аналіз
13.5. Багатофакторний аналіз об'єктів дослідження з пропущеними значеннями
13.6. Перевірка працездатності багатофакторних моделей

Глава 14. Аналіз виду залежності однієї ознаки від одного або декількох ознак (регресійний аналіз)
14.1. Лінійний регресійний аналіз
14.2. Логістична регресія як один з методів нелінійного регресійного аналізу

Глава 15. Деякі загальні проблеми і приватні задачі статистичного аналізу
15.1. Проблема множинних порівнянь
15.2. Визначення інтервалу норми (референтного інтервалу) для кількісної ознаки
15.3. Визначення необхідних обсягів вибірок при плануванні дослідження. Статистична потужність (чутливість) дослідження
15.4. Аналіз часу до настання результату
15.4.1. Аналіз ймовірності настання досліджуваного результату в певний період часу (виживання)
15.4.2. Дослідження впливу одного фактора на час до настання досліджуваного результату
15.4.3. Аналіз впливу декількох чинників на час до настання досліджуваного результату
15.5. Аналіз точності діагностичного методу
15.5.1. Операційні характеристики діагностичного методу
15.5.2. Аналіз узгодженості незалежних діагностичних висновків

Глава 16. Об'єднання результатів декількох досліджень (мета-аналіз)

Глава 17. Сучасні вимоги до опису в публікаціях процедури і результатів статистичного аналізу медико-біологічних даних
17.1. Рекомендації щодо розділу "Вступ"
17.2. Рекомендації щодо розділу "Матеріали і методи"
17.3. Рекомендації щодо розділу "Результати"
17.4. Рекомендації щодо розділу "Обговорення"
17.5. Опис:обмежень дослідження
17.6. Рекомендації щодо розділу "Висновки"

Література

Додаток 1. Анотований список рекомендованої літератури російською мовою
Додаток 2. Список рекомендованої літератури англійською мовою
Додаток 3. Ранги, за допомогою яких обчислюється довірчий інтервал для медіани розподілу
Додаток 4. Нижні і верхні межі 95% довірчих інтервалів для відносних частот, представлених у вигляді простих дробів

Тлумачний словник термінів
Опис:файлу
Файл: 12799_statisticheskiy-analiz-medicinskih-dannyh-primenenie.zip
Розмір файлу: 7.38 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}